# حمل اثاثیه منزل در اصفهان | 13 راه آسان تر کردن حمل اثاثیه منزل!

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

MONAZAMBAR منظم بار


حمل اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان

عنوان نکات ساده اسباب کشی منزل در اصفهان
نویسنده محمد متولی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 902
زمان مطالعه 09:02 دقیقه

فهرست مطالب

آشنایی مختصر با  اسباب کشی منزل یا شرکت!!!

مواردی که  حمل اثاثیه در اصفهان را  آسان تر می کند؟

اولین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی؟

دومین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی ؟

سومین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی ؟

چهارمین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی؟

فهرست شکل

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل دراصفهان

 

 • آشنایی مختصر با  اسباب کشی منزل یا شرکت!!!

گاهی اوقات مانیازحمل اثاثیه داریم اغلب این تجربه مادرباره این کاربه دلیل سختی زیاد ووقت گیر بودن ناراحت کننده است. با شنیدن اسم حمل اثاثیه منزل دراصفهان به یاد شلوغی خانه تا چند روز وگاهی تا چند هفته می افتیم. شایدمادرها بیش از افراد خانواده ازجا بجا شدن منظم بار تمام وسایل خانه آن هم درمدت زمان کم ناراحت باشند. درابتدا می بایست درباره اصطلاح اسباب کشی monazambar مطلع باشیم حال سوال اینجاست که آیااثاث کشی درست است یااسباب کشی. هر چند هردوی این کلمات به جای حمل اثاثیه منزل در اصفهان مورد استفاده قرار می گیرند و درست هستند. خوب است که ماکلمه اسباب کشی رابه کارببریم اسباب کشی به معنی انتقال وسایل خانه ازمکانی به مکانی بردن است.

 • مواردی که  حمل اثاثیه در اصفهان را  آسان تر می کند؟

در سال های نه چندان دور پیدا کردن باربری مناسب برای حمل اثاثیه منزل دراصفهان کار چندان ساده ای نبود. به همبن خاطر بیشتروقت مان برای پیداکردن باربری مناسب صرف می شد نهایتانگران تغییر قیمت ها درحین اثاث کشی بودیم. همچنین ازدیگر نگرانی های همیشگی نبودافراد باتجربه حین حمل بار و نبود نظارت کافی شرکت های حمل و نقل بوده. ولی امروزه این مشکلات باحضورشرکتهای مختلف حمل ونقل وشرکتهای ارائه دهنده خدمات حمل اثاثیه منزل در اصفهان برطرف شده اند. یکی از فرق هایی که شرکت حمل و نقل منظم بار و شرکت های ارائه دهنده خدمات اسباب کشی دارند. این است که شرکت های حمل ونقل مسئول حمل بار شما هستند و نظارتی بر سالم رسیدن وسایل شما ندارند. با توجه به شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان می توانید اصول صحیح حمل بار را ببینید.

 

حمل اثاثیه منزل در اصفهان

شکل 1حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 • اولین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی؟
 1. فهرست کردن کارها:سعی کنید کارهایی که می خواهید حین حمل اثاثیه منزل دراصفهان انجام دهید را فهرست بندی کنید. اگرتهیه فهرست سخت است آن راچند قسمت کنید مثلا درقسمت اول کارهایی که باید دراثاث کشی انجام شودرا فهرست کنید. درقسمت دوم سعی کنید آن ها را به ترتیب اولویت مرتب کنید و در قسمت سوم آن ها را اجراکنید.
 2. زمان اثاث کشی راتعیین کنید:این کاربه حمل اثاثیه منزل در اصفهان جریان میدهداگرخانه بایدتعمیرشود تعمیرراقبل اثاث کشی انجام دهید. این کار کمک خیلی زیادی به شما می کند زیرا موقعی که ساکن شدید انجام تعمیرات سخت تر می شود.
 3. کشوی کمدهارا خالی نکنید:میتوانید بادر آوردن کشوها به همان ترتیب جابجایشان کنید بااین کارازحجم وسنگینی کار کم می کنید.
 • دومین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی ؟
 1. اسم وسایل راروی کارتن monazambar بنویسید:این کارباعث میشودحین حمل اثاثیه منزل دراصفهان گیج نشوید وبدانید کدام کارتن مال کجاست.
 2. حمل لباس‌ها واشیای گران قیمت :لباس‌های تان را که به چوب لباسی آویزان است را درون یک ملافه قراردهید. اگر چمدان ‌های بزرگ و جاداری هم در خانه تان ‌دارید می توانید لباس‌های تان رادرون آن ها جاسازی کنید.
 3. همه چبزچک شود:پیش از حمل اثاثیه منزل در اصفهان قبل ازترک خانه قبلی به کمدها‌نگاهی کنیدتاکارگران چیزی جانگذاشته باشند.
 4. شرکت‌های حمل ونقل معتبررا انتخاب کنید :شما میتوانید این شرکت‌ها رادرمیان آگهی‌ های روزنامه و یا توصیه اقوام بیابید. در نهایت می توانید نحوه نوشتن اصولی اسم وسایل بر روی کارتون ها را درشکل 2حمل اثاثیه منزل دراصفهان ببینید.
حمل اثاثیه منزل دراصفهان

شکل 2حمل اثاثیه منزل دراصفهان

 • سومین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی ؟
 1. برای پایان دادن به اثاث کشی نباید عجله کرد:دربیشتراوقات در پایان کاراثاث کشی افرادخانواده و یا کارکنان خسته هستند. ونیروی لازم جهت بازکردن تمام وسایل حاوی وسایل سبک و سنگین جهت قراردادن آن ها در مکان جدید را ندارند. توصیه میکنیم برای حمل اثاثیه منزل دراصفهان عجله نکنیدوچیدمان وسایلی که برای شب اول ساکن شدن لازم نیست رابرای بعدبگذارید.
 2. با آشنایان ازقبل هماهنگ کنید:درمورد انتقال اثاثیه به مکان جدید از قبل تمام هماهنگی های لازم را انجام دهید. درصورتی که نیازبه خانواده دوستان ویاکارمندان(مانند شرکت،فروشگاه)داریدتوصیه میکنیم که حتمابرای حمل اثاثیه منزل در اصفهان monazambar با آن هاهماهنگ کنید.
 3. وسایلی برای بسته بندی تهیه کنید:وسایلی شامل طناب، نوارچسب، پارچه، منگنه، برچسب، بند، روزنامه باطله و ماژیک می باشد.
 • چهارمین مورد برای آسان تر کردن اسباب کشی؟
 1. خانه راتمیزکنید:دراین قسمت ازآسان ترکردن حمل اثاثیه منزل دراصفهان توصیه میکنیم یک یادوروزقبل اسباب کشی ازتمیزی خانه جدیدمطمئن شوید. اگر با وسایل تان به خانه جدید بروید و بعد از چیدن وسایل در خانه جدید بخواهید خانه را تمیزکنید. چون خستگی اسباب کشی بیشترشده وبایدهروسیله ای را جدا گانه تمیزکنیدکه این کاراز جا به جاکردن اسباب نیز منظم بار مشکل ترمی باشد. البته مشکلی ندارداگردرروز حمل اثاثیه منزل در اصفهان خانه جدیدرا تمیزکنید امابسیارناراحت کننده است که حین چیدمان باکثیفی مواجه شوید.
 2. وسایل را بفروشید:وسایلی که وضعیت خوبی دارند را بفروشید چون این کارباعث میشود شماوسایل غیرضروری کمی رابه خانه جدیدببرید.
 3. چیزجدیدی نخرید:چندروزقبل ازاسباب کشی خرید کردن رامتوقف کنید و سعی کنید موادغذایی که دریخچال وکابینت ها است رااستفاده کنید.

حمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل دراصفهان

monazambarاسباب کشیاسباب کشی در اصفهاناسباب کشی منزل اصفهانچگونه اسباب کشی آسانی داشته باشیمحمل اثاثیه منزل در اصفهانحمل اثاثیه منزل دراصفهانمنظم بار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.