نشانه گذاری کارتن ها با اعداد و رنگ در حمل اثاثیه منزل در اصفهان