نکات لازم برای تهیه لیست اقلام برای ارسال به خارج از کشور